SrNo Name MP3
1 01. Vardano Ko Use Karne Ki Vidhi
2 02. Dincharya Ka Adhar Shresth Swamman
3 03. Swaman Se Negative Par Vijay
4 04. Power of Mind
5 05. Swamman Aour Vardanon Ko Kaise Prayog Main Layein
6 06. Yog Ki Anubhuti
7 07. Pursharth Ki Shresth Vidhiya