SrNo Name MP3
1 01. Swamman Ka Mahatav
2 02. Main Mahan Aatma Hun
3 03. Main Master Sarvshaktivan Hun
4 04. Main Param Pavitra Aatma Hun
5 05. Main Prakruti Ka Malik Hun
6 06. Main Vighna Vinashak Hun
7 07. Main Vishwa Ka Adharmurt Udharmurt Hun
8 08. Main Master Gyan Surya Hun
9 09. Main Baap Saman Hun
10 10. Main Isth Dev Isth Devi Hun
11 11. Main Farishta Hun
12 12. Main Purvaj Aatma Hun
13 13. Main Vishwa Kalyankari Aatma Hun
14 14. Main Vijayi Ratan Hun