SrNo Name MP3
1 01-Brahman jeevan ki mahatva
2 02-Chalo sampurnta ki aor
3 03-Yogyukta jeevan ki vidhi
4 04-Yogyukta jeevan se sampurnata
5 05-Swaman
6 06-Saralata se mai pan ka tyag
7 07-Samarpanta
8 08-Pavitrata se sampurnata
9 09-Achal adol sthiti
10 10-Drama
11 11-Tyag & Vairagya
12 12-Sunday
13 13-Monday
14 14-Tuesday
15 15-Wednesday
16 16-Thursday
17 17-Friday
18 18-Saturday